Ochrana osobních údajů v souladu s GDPR

  1.     Podnikatel Libuše BUREŠOVÁ, se sídlem Mírové náměstí 76, 432 01 Kadaň, IČO: 72608251, (dále jen   „prodávající“ nebo    „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti   se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochranaosobních údajů), dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“, následující osobní údaje:

      - jméno a příjmení

      - adresu/sídlo

      - e-mailovou adresu

      - telefonní číslo

2.     Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3.    Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz "Odhlásit" v obchodním sdělení.

4.     Zpracování osobních údajů je prováděno prodávajícím, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Správce přijal odpovídající organizační opatření k zabezpečení osobních údajů v digitální i v listinné podobě.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, zejména zabezpečeného (šifrovaného https) přístupu na web, ukládání pouze šifrováných hesel zákazníků v databázi, pravidelných záloh dat a pravidelných bezpečnostních aktualizací systému.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

5.      Správce neurčil osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese: info@lucky-bustard.cz

6.      Správce osobních údajů, jakožto provozovatel e-shopu, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

a. Základní funkčnosti webových stránek

b. Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

 • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. F) Nařízení.
 • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • Poskytovatelem služby ogole Analytics, provozované společností ogole Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Poskytovatelem služby Zboží.cz, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR

7.       Vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo   oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto nařízením, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Tyto podmínky Ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25.5.2018